Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel./faks 87 6433621

Misja:
W trosce o niezbywalne prawa dzieci
do godnego rozwoju

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Augustów, 27.05.2020 r.

 

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac  związanych z „Remontem łazienki - likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb osób  niepełnosprawnych ” w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Młyńskiej 52 w Augustowie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „Remont łazienki – likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb osób  niepełnosprawnych w budynku, w którym znajduje się  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie,  przy ulicy Młyńskiej 52”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Młyńska 52

16-300 Augustów

NIP 8461042058

tel. 876433621

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki na parterze – dostosowanie do osób niepełnosprawnych.

 1. Zakres rzeczowy robót:

określa załącznik do niniejszego zapytania – kosztorys ofertowy.

 1. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.06.2020 r. do 31.10.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć kosztorys ofertowy na podstawie załączonego wzoru.
 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 3. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 4. Oferta winna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON

- podpisana czytelnie przez wykonawcę

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być dostarczona do sekretariatu szkoły do dnia 03.06.2020 r. do godz.15.00

 1. Ocena oferty zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może prze upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

 1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.poradnia.dt.pl

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej: www.poradnia.dt.pl

VII. INFORMACJA O PŁATNOŚCI

Faktura jednorazowa z terminem płatności 30 dni od zakończenia robót.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są po numerem tel. 87643 36 21 oraz adresem email:

ppp-p_augustow@wp.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Kliknij Tutaj-> Specyfikacja techniczna, Kosztorys ofertowy, Przedmiar robót, Projekt roboczy (stan istniejący i stan projektowany)

 

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW
Szanowni Państwo,


Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wznawiamy naszą działalność w zakresie prowadzonej diagnozy, przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej.

O kolejnych działaniach w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni będziemy Państwa systematycznie informować.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie informuje o możliwości skorzystania z przygotowanych materiałów przez psychologa, pedagoga, logopedę do wykorzystania do pracy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia terapeutyczne w poradni oraz linki polecające strony internetowe, które warto odwiedzić.

Dzieci, uczniowie, rodzice i nauczyciele z przedszkoli, szkół i placówek z naszego terenu działania mogą nadal korzystać z pomocy psychologów, pedagogów i logopedów w formie zdalnej.

ZAPRASZAMY do kontaktu telefonicznego: (87) 643 36 21, 661 488 620

ZAPRASZAMY do kontaktu drogą elektroniczną: ppp-p_augustow@wp.pl

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów do terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej do pracy z dziećmi w domu:

login:poradniapp52aug@gmail.com, hasło:Poradnia52

Publikujemy również specjalistyczne artykuły dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.Zapraszamy !!!

Dyrektor PP-P w Augustowie
Ewa PerkowskaWizja


Poradnia jest placówką przyjazną dziecku, rodzinie, szkole, otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Kompetentny zespół specjalistów, podnoszący swoje kwalifikacje udziela fachowej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, wspomagając ich wszechstronny rozwój w oparciu poszanowanie praw człowieka, jego godności i wartości. Współtworzymy środowiskowy system profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Naszym klientom zapewniamy wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Współpraca z organami prowadzącym i nadzorującym merytorycznie wpływa na jakość świadczonych usług. Poradnia integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoje osiągnięcia. Przyjazna atmosfera w placówce sprzyja efektywnej współpracy kadry, dzieci, rodziców.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie jest złożoną, specjalistyczną, działającą na wielu płaszczyznach placówką, w której pracuje doświadczona, wykwalifikowana kadra, zdobywająca wciąż nowe kwalifikacje. Posiada szeroką ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb klientów i środowiska oraz ponad 40 letnią tradycję w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ochrona danych osobowych


Informacje dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 52, 16-300 Augustów, zwana dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pani Magdalena Sobolewska. Skontaktować się z nią można przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl , telefonicznie pod numerem: 876433621, a także osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z potrzeby realizacji obowiązków administratora określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw.
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres, uzależniony od kategorii archiwalnej, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z zapisami w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, w określonych sytuacjach przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych przy załatwianiu spraw urzędowych jest obowiązkowe i wynika z określonych przepisów prawa. Gdyby jednak osoba odmówiła podania danych wynikających z przepisów prawa, jej sprawa nie zostanie załatwiona.
 9. Administrator nie stosuje przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo przy wniosku w konkretnej sprawie oraz przy pierwszym kontakcie z pracownikiem Poradni.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-PedagogicznejPrezentacja


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie po tytułem:
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Augustowie - dobre praktyki
pobierz       Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy


Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Augustowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie