Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel./faks 87 6433621

W trosce o niezbywalne prawa dzieci
do godnego rozwoju

 

Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu


       Dzień Otwarty


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Augustowie zaprasza rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież na Dzień Otwarty 23.03.2019 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 12:00
W tym dniu będzie można zasięgnąć wskazówek w sprawach rozwoju dziecka, zaburzeń językowych i komunikacyjnych u dzieci i dorosłych, a także w kwestiach wychowawczych (trudności emocjonalne i społeczne).
Dyżurować dla Państwa będą: psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi, terapeuci wczesnego wspomagania oraz terapeuta Integracji Sensorycznej.

 • Udzielimy porad i konsultacji
 • Zaoferujemy wsparcie i fachową pomoc
 • Oferta poradni jest bezpłatna
 • Preferujemy wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 87 6433621

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Augustowie
mgr Ewa PerkowskaOchrona danych osobowych


Informacje dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 52, 16-300 Augustów, zwana dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pani Magdalena Sobolewska. Skontaktować się z nią można przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl , telefonicznie pod numerem: 876433621, a także osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z potrzeby realizacji obowiązków administratora określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw.
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres, uzależniony od kategorii archiwalnej, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z zapisami w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, w określonych sytuacjach przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych przy załatwianiu spraw urzędowych jest obowiązkowe i wynika z określonych przepisów prawa. Gdyby jednak osoba odmówiła podania danych wynikających z przepisów prawa, jej sprawa nie zostanie załatwiona.
 9. Administrator nie stosuje przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo przy wniosku w konkretnej sprawie oraz przy pierwszym kontakcie z pracownikiem Poradni.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-PedagogicznejPrezentacja


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie po tytułem:
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Augustowie - dobre praktyki
pobierz       Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy


Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Augustowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie